Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Otevřená kategorie provozu

Většina letů s drony se odehrává v otevřené kategorii, a proto pravidla, která provoz v této kategorii upravují, budí největší zájem. V této kategorii je také běžné, že provozovatel a pilot jsou jednou osobou, a platí pro ně tyto povinnosti:

1Před letem

  • Registrovat se jako provozovatel a pilot a absolvovat základní zkoušku A1/A3 na Portálu spravovaném Úřadem pro civilní letectví. Výjimku z povinnosti se registrovat mají jen provozovatelé dronů do 250 g bez kamery nebo hraček. Piloti se pak obejdou bez zkoušky u všech dronů do 250 g (do konce r. 2023 také u dronů do 500 g).


  • Seznámit se s uživatelskou příručkou dronu a zkontrolovat, že je dron správně nastaven, není nijak poškozen a průběžně sledovat stav a životnost baterií.
  • Provést předletovou přípravu, tj. zkontrolovat pravidla platná v zamýšlené lokalitě v aplikaci DronView, a v ideálním to této aplikace i vložit informace o svém plánovaném letu.
  • Být starším 16 let. Mladší osoby mohou samostatně létat jen s drony do 250 g (zakoupenou hračkou nebo dronem vlastní výroby), s ostatními drony pak pouze pod dohledem jiné způsobilé osoby, která je starší 16 let.
Dronald

2Během letu

  • Létat maximálně do výšky 120 metrů nad zemí, dron mít vždy v dohledu a neustále kontrolovat okolní vzdušný prostor. Pilot je povinen ukončit let v případě, že by představoval riziko pro jiné letadlo, osoby, zvířata, životní prostředí nebo majetek. Mít na zřeteli, že v blízkosti letišť je maximální výška letu snížena.  • Máte-li dron do 250 g s kamerou, který ale není hračkou, případně jakýkoliv dron nad 250 g, je třeba vyhnout se těm částem měst a obcí, které jsou používány k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci, tzv. hustě osídleným prostorům. Hustě osídleným prostorem je ta část obce, kde se nachází zástavba nebo jakákoli infrastruktura (silnice, chodníky, cyklostezky, dráhy tramvají, trolejbusů nebo vlaků) nebo osoby, které s provozem dronu nevyjádřily souhlas. Naopak jím nejsou parky, veřejná zeleň, louky nebo pole.

Při létání s dronem v blízkosti zástavby si lze vypomoci pravidlem 1:1 ve smyslu horizontální vzdálenosti a výšky nad zemí.

Např. pokud pilot zamýšlí létat s dronem ve výšce 10 metrů nad zemí, rezerva pro pokrytí rizika na zemi musí být alespoň 10 metrů všemi směry.

pravidlo 1:1t
  • Podmínky pro létání nad osobami, které k tomu nedaly výslovný souhlas (tzv. nezapojené osoby), pro které by provoz dronu mohl představovat riziko, nebo by tento provoz mohly vnímat jako zásah do svých práv), závisí na podkategoriích provozu – viz dále. Je zakázáno létání nad shromážděním osob.

Informovat návštěvníky na vstupence, že během akce bude použit dron, se nepovažuje za dostatečné zapojení osob do provozu, protože provozovatel dronu musí získat výslovný souhlas jednotlivce, a ujistit se, že jsou si lidé vědomi rizik a postupů, které je třeba přijmout v případě nenadálé situace.


Podkategorie provozu

Otevřená kategorie se dělí dále na tři podkategorie A1, A2 a A3 především na základě hmotnosti dronu, požadavků na dálkově řídícího pilota a zvolené lokality, ve které se let uskuteční.

Provoz v podkategorii A1

S drony do 250 g (u vlastní stavby dronu do rychlosti 19 m/s, u průmyslově vyráběných pak se štítkem C0 i bez něj) lze přelétávat i jednotlivé nezapojené osoby. V hustě osídleném prostoru toto platí jen pro hračky či drony bez kamery. Shromáždění osob se v otevřené kategorii nesmí přelétávat nikdy.

S drony lehčími než 500 gramů je do 31.12. 2023 možné létat bez dalších povolení či zkoušky pilota jako s dronem se štítkem C1, avšak v oblastech mimo lokality využívané k bydlení, rekreaci nebo obchodním činnostem – tedy mimo hustě osídlený prostor. Pilot by měl předpokládat, že nebude létat nad lidmi, kteří k tomu nevyjádřili vědomý souhlas, případně čas přeletu nad lidmi co nejvíce zkrátit.

Drony bez štítku lze do konce roku 2023 za podmínek pro tuto podkategorii provozovat jen do hmotnosti 2 kg a při zvýšení minimální vzdálenosti od osob na 50 m.

Provoz v podkategorii A2

Drony o hmotnosti 500g - 2kg neoznačené štítkem třídy je možné do konce roku 2023 provozovat ve vzdálenosti 50 metrů od nezapojených osob v případě, že pilot vedle absolvování základní zkoušky A1/A3 plní i podmínky provozu pro A2 (praktický výcvik formou samostudia, prohlášení o absolvování výcviku a složení zkoušky z teoretických znalostí pro podkategorii A2 pořádané Úřadem pro civilní letectví). Drony se štítkem o hmotnosti do 4kg je při splnění stejných podmínek možné provozovat ve vzdálenosti 30 metrů od nezapojených osob.

Při provozu dronu se štítkem třídy C2 je možné při použití nízkorychlostního režimu stanovenou minimální vzdálenost od nezapojených osob snížit z 30 metrů až na 5 metrů.

Provoz v podkategorii A3

Drony bez štítku třídy, těžší než 500 gramů (od roku 2024 pak i těžší než 250 g) a lehčí než 25 kg a také drony se štítkem třídy C3 nebo C4 je povoleno provozovat nejblíže 150 metrů od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí, v lokalitě, ve které pilot očekává, že nebudou ohroženi žádní lidé, kteří s provozem dronu nevyjádřili souhlas. Minimální vzdálenosti od nezapojených osob pak jsou 2 sekundy letu, poměr výšky a vzdálenosti alespoň 1:1 a ne méně, než 30 m.

Drony provozované v otevřené kategorii budou rozděleny na konkrétní třídy podle štítku C0-C6, kterým letadlo označí výrobce na základě jeho hmotnosti v souladu s evropským nařízením (EU) 2019/945. Dronů, které jsou takto označené a jsou na trhu dostupné, jsou na jaře 2023 teprve jednotky, navíc vlastní stavby štítkem označeny nebudou, proto se převážná většina provozovatelů a pilotů dronů řídí pravidly provozu dronů bez štítku v tzv. přechodném období , ale i pravidly, která pro tyto drony budou platit po jeho konci (od roku 2024).